گاوداری

گاوداری|40180750|گاوداری
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل گاوداریرا مشاهده می نمایید

مقدمه:

با توجه به اینکه کشور ایران دارای جمعیتی جوان وظرفیت غیر قابل بیان امکانات واستعداد می باشد. باید طرح های فراوانی جهت اشتغال زایی ارائه وعملی گرددو یکی از این طرح ها می تواند ایجاد باشد.

به طور کلی برای ایجاد یک باید هم توان علمی داشت و هم ظرفیت جسمی وسرمایه مادی . دراین پروژه سعی گردیده است به دو جنبه علمی و میزان سرمایه مادی و سوددهی این طرح پرداخته شود.

برای ایجاد یک با حداقل 20 رأس گاو شیری احتیاج به 80 میلیون تومان هزینه می باشد که مقدار 30 میلیون تومان جهت ساخت یک با حداقل امکانات و50 میلیون تومان جهت خرید 20 رأس گاو نیاز می باشد.

یک واحد پرورش گاو شیری باید حداقل دارای دستگاههای شیر دوش ثابت وسیار، ماشین جهت حمل شیر شیرسودکن، آسیاب همچنین مکان های جدا جهت نگهداری گاوهای سالم وبیمار، زایشگاه گاو، عمل نگهداری مواد غذایی، اتاقک شیر دوشی، اتقک نگهداری شیر وظروف مخصوص جهت انتقال شیر باشد.

تقریباً بر آورد قیمتی که حفظ برای دستگاههای شیر دوش وماشین جهت حمل شیر، شیر سرد کن و آسیاب گردیده است چیزی در حدود 13 میلیون تومان می باشد.

مواد اولیه مصرفی نیز حداقل برای یک ماه با بیان قیمت تخمینی آن به شرح ذیل می باشد.

1- 5/9 تن کنسانتره 000/556/2 تومان

2- 9 تن سیلو 000/300/1 تومان

3- 1200 کیلوکاه 000/340 تومان

4- 5/2 تن یونجه 000/480 تومان

یک واحد پرورش گاو مستقیم 3 نفر و غیر مستقیم 7 نفر اشتغال زایی دارد. اما اگر برای یک واحد پرورش گاو با حداقل 20 رأس گاو نیروی 3 نفر مورد نیاز می باشد.

کسانی که مایل به ایجاد واحد پرورش گاو شیری می باشند می توانند از تسهیلات ارائه شده از طرف بانکها با سرمایه شخص استفاده نمائید. تا هم در ایجاد اشتغال کمک نمایند وهم مهم ترین ماده غذایی انسان که همان نیرو می باند را تولید نمایند که مرغوب بودن شیر تولید خود بهترین تبلیغ وانگیزه برای ایجاد ویک واحد پرورش گاوشیری می باشد. لازم بذکر است فرم های مربوط به طرح در ضمیمه این پروژه آمده است.

39 ص